Kymenlaakson tilanne ja suositukset

Koronavirustilannetta seurataan valtakunnallisen tason lisäksi alueittain. Alueellisen ilmaantuvuuden perusteella tehdään suosituksia aluekohtaisesti, jolloin ne voidaan suhteuttaa tartuntamääriin ja taudin levinneisyyteen.

Kymenlaakson epidemiatilanne

Kymenlaakso on koronaviruksen leviämisalue.

Voimassaolevat alueelliset suositukset

Kymenlaakson alueellisia suosituksia päivitetään tilanteen mukaan, joten niihin on hyvä tutustua säännöllisesti. Suositukset ovat voimassa koko Kymenlaaksossa.

Seuraavat suositukset ovat voimassa toistaiseksi ellei toisin ole mainittu. Suositusten pohjalta tehtävät päätökset rajoituksista tehdään normaalien vastuualueiden mukaisesti Kymsotessa, kunnissa ja aluehallintovirastossa.

Kasvomaskin käytön suositukset 12-vuotialle ja sitä vanhemmille:

Kymenlaaksossa on voimassa vahva suositus käyttää kasvomaskia:

Laaja maskisuositus koskee rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkia 12 vuotta täyttäneitä ja tätä vanhempia. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi käyttää maskia.

Maskin käyttöä suositellaan erityisesti seuraavissa tilanteissa:

 • Kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa sekä ruuhkaisissa ulkotiloissa.
 • Joukkoliikenteessä.
 • Työpaikoilla lähityössä.
 • Kouluissa ja oppilaitoksissa kuudennesta luokasta lähtien.
 • Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, kaupoissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa.
 • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista kodin ulkopuolella liikuttaessa.
 • Maskin käyttö on edelleen voimassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä asiakkaille sairaaloissa, laitoksissa ja asumisyksiköissä asioidessa tai vieraillessa.

Etätyösuositus

 • Työnantajia suositellaan edelleen järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Työpaikoilla kannattaa päivittää koronatartuntojen riskinarviointi.
 • Etämahdollisuutta on suosittava myös kokouksissa aina silloin, kun tämä on mahdollista. Tämä koskee niin työpaikkojen kuin yhdistystenkin kokouskäytäntöjä.

Vierailut sairaalassa

Kymenlaakson koronapandemiatilanteen takia vierailut hoidossa olevien potilaiden luona Kymenlaakson keskussairaalassa, Pohjois-Kymen sairaalassa, Haminan ja Karhulan sairaaloissa sekä kuntoutusyksikkö Hoikussa ovat mahdollisia poikkeusjärjestelyin.

Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, palliatiivisen hoidon yksiköissä Villa Apila ja Villa Meri, ja lastentautien vuodeosastolla vierailut sekä synnyttäjän tukihenkilön läsnäolo sallitaan päätöksen ajankohtana voimassa olevien turvaohjeiden mukaisesti. Myös kuolevien ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaisten vierailut sallitaan hoitavan yksikön henkilökunnan kanssa sovittavalla tavalla.

Vierailut asumisyksiköissä

 • Vain terveet henkilöt voivat vierailla läheistensä luona.
 • Lähikontaktia kuten kättelyä tulee välttää.
 • Tapaaminen järjestetään joko ulkotiloissa tai sisätiloissa turvaväli huomioiden.
 • Henkilökunta ohjeistaa käsihygieniasta ja suu-nenäsuojaimen käytöstä sekä muista tarvittavista käytännöistä. Tavoitteena on asiakasturvallisuus ja henkilökunnan työturvallisuus.
 • Henkilökohtainen avustaja on verrattavissa työntekijään ja hän suojautuu avustustilanteissa henkilökunnan ohjeistusten mukaisesti.

Opetuksen järjestäminen

 • Maskin käyttöä suositellaan myös oppilaitoksissa kuudennesta luokasta lähtien.
 • Tilojen tehostetusta puhdistamisesta on edelleen huolehdittava ja siitä, että esimerkiksi käsien puhdistamiseen on mahdollisuus. 
 • Kaikkien on tärkeää noudattaa käytäntöä, jossa oireisena tai sairaana ei osallistuta varhaiskasvatukseen, opetukseen ja muuhun oppilaitosten tiloissa järjestettävään toimintaan.

Yleisötilaisuudet

 • Kymenlaaksossa on voimassa Etelä-Suomen aluehallinto määräys yleisötilaisuuksien rajoituksista. ESAVI:n päätös määräyksestä luettavissa aluehallintoviraston sivuilta.
 • Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
 • Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

  Alueelliset suositukset:
 • Kaikille osallistujille on vahva maskisuositus koko tilaisuuden ajan.
 • Maskin käyttö on tärkeää etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Myös ruuhkaisissa ulkotiloissa suositellaan maskin käyttöä.
 • Samoin tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjille on vahva suositus edellyttää tilaisuuksiin osallistuvilta maskin käyttöä sekä huolehtia, ettei sisä- tai ulkotiloissa synny lähikontakteja. Erityisesti tämä tulee huomioida paikoissa, joissa ei ole istumapaikkoja.
 • Sellaisissa kulttuuritapahtumissa, joissa ei ole käytössä riittävän väljiä väliaikatiloja, katsojien tulee viettää väliaika katsomotiloissa.

Yksityis ja perhetilaisuudet

 • Suositellaan, että yli 20 hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia ei järjestetä eikä näihin osallistuta.
 • Yksityistilaisuuksissa on vahva suositus käyttää maskia.
 • Yksityistilaisuuksien järjestäjiä koskee suositus noudattaa yleisötilaisuuksia koskevia vastaavia rajoituksia.

Julkiset tilat

 • Yleisissä tiloissa on 12 vuotta täyttäneille vahva maskisuositus. 
 • Julkisten tilojen käyttöä suositellaan järjestettävän siten, että lähikontaktit on mahdollista välttää.

Ravitsemusliikkeet

 • Valtioneuvosto tekee päätökset ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoituksista.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastuksia ei rajoiteta.
 • Vahva maskisuositus on voimassa 12 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastuksissa.
 • Maskia on käytettävä liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa).
 • Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
 • Turvavälien noudattamista suositellaan myös harrastuksissa aina kun se on toiminnan kannalta mahdollista, erityisesti sisätiloissa.
 • Yleisön osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä kokoontumisrajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita.
 • Etämahdollisuutta on suosittava yhdistysten kokouksissa aina silloin, kun tämä on mahdollista.

Liikkuminen ja matkustaminen ulkomaille tai muualle Suomeen

 • Suomessa matkustettaessa alueellinen koronatilanne voi aiheuttaa rajoituksia joukkoliikenteen matkustajamääriin. On hyvä tarkistaa ajankohtaiset tiedot ennen matkalle lähtöä.
 • Sekä kotimaassa että ulkomaille matkustettaessa on käytettävä harkintaa matkan tarpeellisuudesta ja kohdemaan COVID-19-riskistä.
 • Kaikille ulkomaille matkustaville suositellaan täyttä COVID-19-rokotussarjaa ennen matkaa.
 • Eri maiden maahantulosäännöt rokotuksista, COVID-19-testeistä ja maahantulokaranteenista vaihtelevat, ja ne tulee tarkistaa ennen matkaa.
 • Matkustajien toivotaan käyttävän Suomeen palatessaan Finentry-palvelua.


Alueellinen koordinaatioryhmä

Kymenlaaksossa toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi. Ryhmä seuraa alueellista epidemiatilannetta ja epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta Kymenlaaksossa.

Ryhmä kokoontuu viikoittain ja siihen kuuluvat Kymsoten ja Kymenlaakson kuntien (Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) edustus sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI), Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL), Kaakkois-Suomen rajavartioston, Suomenlahden merivartioston ja Tullin edustus. Ryhmän puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymsotesta.