Kymenlaakson tilanne ja suositukset

Koronavirustilannetta seurataan valtakunnallisen tason lisäksi alueittain. Alueellisen ilmaantuvuuden perusteella tehdään suosituksia aluekohtaisesti, jolloin ne voidaan suhteuttaa tartuntamääriin ja taudin levinneisyyteen.

Kymenlaakson epidemiatilanne

Koronavirustilanne on Kymenlaaksossa perustasolla. Se tarkoittaa, että tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen, ja että uudet tapaukset ovat joko satunnaisia yksittäistapauksia tai ne todetaan pääosin karanteenissa jo olevilla. Perustasolla ajoittain esiintyvät paikalliset ja alueelliset tartuntaketjut ovat hallittavissa, altistuneet ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä ilman jatkotartuntojen riskiä nostavaa viivettä, eikä merkittävää leviämistä tunnettujen ryppäiden ulkopuolelle havaita.

Voimassaolevat alueelliset suositukset

Kymenlaakson alueellisia suosituksia päivitetään tilanteen mukaan, joten niihin on hyvä tutustua säännöllisesti. Suositukset ovat voimassa koko Kymenlaaksossa.

Seuraavat suositukset ovat voimassa toistaiseksi ellei toisin ole mainittu. Suositusten pohjalta tehtävät päätökset rajoituksista tehdään normaalien vastuualueiden mukaisesti Kymsotessa, kunnissa ja aluehallintovirastossa.

Kasvomaskin käytön suositukset 12-vuotialle ja sitä vanhemmille:

Kymenlaaksossa on voimassa vahva suositus käyttää kasvomaskia:

 • julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
 • julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
 • yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja vapaan sivistystyön opistoissa opiskelijoille ja henkilökunnalle
 • peruskouluissa oppilaat kuudennesta luokasta lähtien. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.
 • peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle
 • harrastustoiminnassa
 • työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle kaikissa kontakteissa

Etätyösuositus ja maskin käyttö työpaikoilla

 • Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.
 • Maskien käyttöä suositellaan työpaikoilla kaikille, erityisesti jos 2 metrin turvaväliä ei voida pitää. Maskia suositellaan käytettäväksi myös silloin, kun työntekijöillä on turvavälit. Jos on työntekijä työskentelee tilassa yksin, maskia ei tarvitse käyttää.
 • Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista.
 • Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Vierailut sairaalassa

Kymenlaakson koronapandemiatilanteen takia vierailut hoidossa olevien potilaiden luona Kymenlaakson keskussairaalassa, Pohjois-Kymen sairaalassa, Haminan ja Karhulan sairaaloissa sekä kuntoutusyksikkö Hoikussa ovat mahdollisia vain poikkeustilanteissa 1.6.2021 alkaen 30.6.2021 saakka.

Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, palliatiivisen hoidon yksiköissä Villa Apila ja Villa Meri, ja lastentautien vuodeosastolla vierailut sekä synnyttäjän tukihenkilön läsnäolo sallitaan päätöksen ajankohtana voimassa olevien turvaohjeiden mukaisesti. Myös kuolevien ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaisten vierailut sallitaan hoitavan yksikön henkilökunnan kanssa sovittavalla tavalla.

Vierailut asumisyksiköissä

 • Vain terveet henkilöt voivat vierailla läheistensä luona.
 • Lähikontaktia kuten kättelyä tulee välttää.
 • Tapaaminen järjestetään joko ulkotiloissa tai sisätiloissa turvaväli huomioiden.
 • Henkilökunta ohjeistaa käsihygieniasta ja suu-nenäsuojaimen käytöstä sekä muista tarvittavista käytännöistä. Tavoitteena on asiakasturvallisuus ja henkilökunnan työturvallisuus.
 • Henkilökohtainen avustaja on verrattavissa työntekijään ja hän suojautuu avustustilanteissa henkilökunnan ohjeistusten mukaisesti.

Opetuksen järjestäminen

 • Perus- ja toisen asteen sekä korkeakoulujen opetus järjestetään lähiopetuksena niin, että toiminnassa voidaan kuitenkin toteuttaa turvallisuutta edistävät toimenpiteet, kuten turvavälit, maskien käyttö ja hygieniaohjeet.
  • Järjestelyjen tarkempi toteuttaminen ja ohjeistaminen ratkaistaan kunta- ja koulukohtaisesti, ja tällöin huomioidaan mm. koulun koko.
  • Lähiopetuksessa olevia yli 12-vuotiaita oppilaita suositellaan vahvasti käyttämään maskia.
  • Erityistä huomiota tulee kiinnittää ruokailujen turvallisen järjestämiseen.

Yleisötilaisuudet

 • Kymenlaaksossa yleisötilaisuuksille sisällä ja ulkona ei ole henkilömäärärajaa, mutta osallistujien terveysturvallisuus pitää varmistaa. Päätökset kokoontumisrajoituksista ovat voimassa 5.-30.6.2021.
 • Osallistujilla tulee olla mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia. Tapahtuman järjestäjän tulee järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.
 • Yleisötilaisuuden järjestäjän on noudatettava lain hygieniavaatimuksia, kuten asiakkaille tarjottavasta mahdollisuudesta käsien puhdistamiseen. Lisäksi pintojen puhdistamisesta tulee pitää huolta. Katso tarkemmat ohjeet koronavirustartuntojen estämiseksi yleisissä kokoontumisissa.

Yksityis ja perhetilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksiin tai perhejuhliin ei kohdistu henkilömäärärajoituksia.
 • Yksityistilaisuuksien järjestäjiä koskee suositus varmistaa, että tila on suhteessa henkilömäärään sellainen, että tilassa on mahdollista ylläpitää riittäviä etäisyyksiä.
 • Sisätiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa on suositus käyttää maskia.

Julkiset tilat

 • Uimahallit, uimahallien kuntosalit ja kuntien liikuntatilat ovat avoinna yleisölle. Tiloissa tulee noudattaa riittäviä turvavälejä ja tarvittaessa tulee käyttää tilakohtaista harkintaa kävijämäärän rajoittamisessa. Pukuhuonetiloissa / vastaavissa yleisissä tiloissa on 12 vuotta täyttäneille vahva maskisuositus. 
 • Kirjastot, kirjastoautot ja omatoimikirjastot ovat avoinna asiakkaiden käyttöön siten, että riittäviä turvavälejä voidaan noudattaa.
 • Museot voivat olla avoinna kävijämäärä rajoittaen siten, että riittäviä turvavälejä voidaan noudattaa.
 • Nuorisotalot toimivat normaalisti koronaturvaohjeet huomioon ottaen.

Ravitsemusliikkeet

 • Valtioneuvosto tekee päätökset ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoituksista.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Harrastustoimintaan sekä peli-, kilpailu- ja ottelutoimintaan ei kohdistu rajoituksia.
 • Maskien käyttöä ja turvavälien noudattamista suositellaan myös harrastuksissa aina kun se on toiminnan kannalta mahdollista, erityisesti sisätiloissa.
 • Yleisön osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä kokoontumisrajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita.

Liikkuminen ja matkustaminen ulkomaille tai muualle Suomeen

 • On vältettävä tarpeetonta matkustamista ulkomaille.
 • Matkustajien toivotaan käyttävän Suomeen palatessaan Finentry-palvelua.
 • Jokaisen maahantulijan edellytetään osallistuvan koronatestiin, ellei henkilöllä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä. Testaus tapahtuu pääasiallisesti rajanylityspaikalla.
 • Kaikille ulkomailta Kymenlaaksoon saapuville matkustajille suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia.
 • Kotimaassa matkustamistakin on syytä harkita tarkkaan ja noudattaa kaikkia perusohjeita: hyvä käsihygienia, turvavälit ja maskin käyttö.

Alueellinen koordinaatioryhmä

Kymenlaaksossa toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi. Ryhmä seuraa alueellista epidemiatilannetta ja epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta Kymenlaaksossa.

Ryhmä kokoontuu viikoittain ja siihen kuuluvat Kymsoten ja Kymenlaakson kuntien (Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) edustus sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI), Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL), Kaakkois-Suomen rajavartioston, Suomenlahden merivartioston ja Tullin edustus. Ryhmän puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymsotesta.