Kymenlaakson tilanne ja suositukset

Koronavirustilannetta seurataan valtakunnallisen tason lisäksi alueittain. Alueellisen ilmaantuvuuden perusteella tehdään suosituksia aluekohtaisesti, jolloin ne voidaan suhteuttaa tartuntamääriin ja taudin levinneisyyteen.

Alueellinen koordinaatioryhmä

Kymenlaaksossa toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi. Ryhmä seuraa alueellista epidemiatilannetta ja epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta Kymenlaaksossa.

Ryhmä kokoontuu viikoittain ja siihen kuuluvat Kymsoten ja Kymenlaakson kuntien (Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) edustus sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI), Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL), Kaakkois-Suomen rajavartioston, Suomenlahden merivartioston ja Tullin edustus. Ryhmän puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymsotesta.

Kymenlaakson epidemiatilanne

Koronavirustilanne Kymenlaaksossa 7.4.2021 on leviämisvaiheessa.

Voimassaolevat alueelliset suositukset

Kymenlaakson alueellisia suosituksia päivitetään tilanteen mukaan, joten niihin on hyvä tutustua säännöllisesti. Suositukset ovat voimassa koko Kymenlaaksossa.

Seuraavat suositukset ovat voimassa 18.4.2021 asti ellei toisin ole mainittu. Suositusten pohjalta tehtävät päätökset rajoituksista tehdään normaalien vastuualueiden mukaisesti Kymsotessa, kunnissa ja aluehallintovirastossa.

Kasvomaskin käytön suositukset 12-vuotialle ja sitä vanhemmille:

Kymenlaaksossa on voimassa vahva suositus käyttää kasvomaskia:

 • julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
 • julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
 • yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja vapaan sivistystyön opistoissa opiskelijoille ja henkilökunnalle
 • peruskouluissa oppilaat kuudennesta luokasta lähtien. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.
 • harrastustoiminnassa
 • työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle kaikissa kontakteissa

Lisäksi suojautumista (maskia tai visiiriä) suositellaan vahvasti peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle.

Etätyösuositus ja maskin käyttö työpaikoilla

 • Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.
 • Maskien käyttöä suositellaan työpaikoilla kaikille, erityisesti jos 2 metrin turvaväliä ei voida pitää. Maskia suositellaan käytettäväksi myös silloin, kun työntekijöillä on turvavälit. Jos on työntekijä työskentelee tilassa yksin, maskia ei tarvitse käyttää.
 • Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista.
 • Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee huomioida erityisen tarkasti, ja heitä tulee suojata koronavirustartunnalta.

 • Vierailut hoidossa olevien potilaiden luona Kymenlaakson keskussairaalassa, Pohjois-Kymen sairaalassa, Haminan ja Karhulan sairaaloissa sekä kuntoutusyksikkö Hoikussa kielletään 30.4.2021 asti. Kielto ei koske Kymenlaakson psykiatrista sairaalaa, palliatiivisen hoidon yksiköitä Villa Apilaa ja Villa Merta, lastenosastoa eikä synnyttäjien tukihenkilöitä. Näissä vierailut sallitaan erillisten ohjeiden mukaisesti. Myös kuolevien ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaisten vierailut sallitaan hoitavan yksikön henkilökunnan kanssa sovittavalla tavalla.
Vierailut asumisyksiköissä
 • Vain terveet henkilöt voivat vierailla läheistensä luona ja tapaamisista sovitaan aina etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa.
 • Tapaaminen järjestetään joko ulkotiloissa tai sisätiloissa.
 • Tapaamisen aikana on käytettävä suu-nenäsuojusta koko tapaamisen ajan ja muistettava 2 metrin turvaväli.
 • Henkilökunta ohjeistaa käsihygieniasta ja suu-nenäsuojaimen käytöstä sekä muista tarvittavista käytännöistä. Tavoitteena on asiakasturvallisuus ja henkilökunnan työturvallisuus. Suu-nenäsuojuksen käyttäjä suojaa läheisiään koronatartunnalta.
 • Lähikontaktia, kuten kättelyä tai halaamista, tulee välttää. Henkilöstö antaa tarvittaessa lisäohjeet vierailua koskevissa kysymyksissä.
 • Henkilökohtainen avustaja on verrattavissa työntekijään ja hän suojautuu avustustilanteissa henkilökunnan ohjeistusten mukaisesti.

Opetuksen järjestäminen

 • Yläkoulujen oppilaille ja kuudesluokkalaisille suositellaan vahvasti maskin käyttöä koulupäivän ja koulukuljetusten ajan.
 • Toisella asteella (lukiot ja ammattiopetus) voidaan järjestää lähiopetusta turvajärjestelyt huomioiden.
  • Lähiopetuksessa kerrallaan olevien oppilaiden määrä tulee harkita kunta- ja koulukohtaisesti siten, että terveysturvallisuus voidaan huomioida.
  • Lähiopetuksessa olevia oppilaita suositellaan vahvasti käyttämään maskia.
  • Erityistä huomiota tulee kiinnittää ruokailujen turvallisen järjestämiseen.
  • Lukioissa tulee vielä ylioppilaskirjoitusten ajan suosia ensisijaisesti etäopetusta
 • Korkeakoulujen suositellaan jatkavan etäopetuksessa. Aivan välttämättömän lähiopetusta voidaan toteuttaa noudattaen suojautumisohjeita.

Yleisötilaisuudet

 • Etelä-Suomen aluehallintovirastolle suositellaan päätöstä, että kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa kielletään 30.4.2021 asti.
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa päätöksellään kokoontumisrajoituksia alueellaan huhtikuun ajan: kaikkien yli kuuden hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kielto jatkuu Kymenlaakson alueella 1.-30.4. välisen ajan.

Yksityis ja perhetilaisuudet

 • Suositellaan, että ei järjestetä yli 6 hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia, eikä tällaisiin myöskään osallistuta.

Julkiset tilat

 • Kaupunkien ja kuntien urheilu- ja sisäliikuntapaikat suljetaan. Yksityisten liikunta- ja urheilupaikkojen sulkemista suositellaan.
 • Kaupunkien kulttuuritilojen ja kirjastojen tapahtumat perutaan.
 • Kirjastoissa lainaus- ja palautustoimintaa jatketaan siten, että suositeltu asiointiaika kirjastossa on kerrallaan maksimissaan 15 minuuttia. Kirjastojen lukusalit ja ryhmätyöskentelytilat suljetaan ja kirjastoautojen liikennöinti keskeytetään. Omatoimikirjastot voivat olla avoinna aamuisin, iltaisin niitä suositellaan suljettavaksi.
 • Museot voivat olla avoinna kävijämäärä rajoittaen siten, että kahden metrin turvavälin voi tosiasiallisesti toteuttaa.
 • Nuorisotilat suljetaan yleisöltä, kuitenkin mahdollistaen alakouluikäisten ryhmäharrastustoiminnan mukainen toiminta.
 • Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat suositellaan suljettavaksi.
 • Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat suositellaan suljettavaksi.
 • Suositellaan, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekee 30.4.2021 asti voimassa olevan päätöksen tartuntatautilain väliaikaisen 58 d §:n toimeenpanosta. Pykälässä säädetään velvollisuudesta yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön järjestämisestä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.
 • Etelä-Suomen aluehallintovirastolle suositellaan tartuntatautilain 58 g -pykälän käyttöönottoa. Kymenlaakson ryhmä antoi AVIlle suosituksen päätöksestä ja toimeenpanosta mahdollisimman nopeasti ajalle 10.-23.4.2021. Päätös tulee tarkoittamaan sitä, että toimijan tulee sulkea 58 g §:ssä tarkoitetut tilat. Lisätietoja: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L6P58g

Ravitsemusliikkeet

 • Valtioneuvosto tekee päätökset ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoituksista.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Aikuisten ja nuorten (yläkouluikäisten ja sitä vanhemmat) ryhmäharrastustoiminta suositellaan kaikissa tapauksissa keskeytettäväksi (pois lukien ammattilais- ja huippu-urheilu aiemmin määritellyn mukaisesti). Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.
 • Alakouluikäisten ja sitä nuorempien harrastustoimintaa suositellaan jatkettavaksi enintään kymmenen hengen ryhmissä sisä- ja ulkotiloissa siten, että toiminnassa voidaan tosiasiallisesti noudattaa turvavälejä.
 • Peli- ja ottelutoiminta (pois lukien ammattilais- ja huippu-urheilu aiemmin määritellyn mukaisesti) keskeytetään kaiken ikäisiltä. Kilpailu- ja pelimatkoja muihin maakuntiin suositellaan kokonaan vältettäväksi.

Liikkuminen ja matkustaminen ulkomaille tai muualle Suomeen

 • On vältettävä tarpeetonta matkustamista ulkomaille.
 • Jokaisen maahantulijan edellytetään osallistuvan koronatestiin, ellei henkilöllä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä. Testaus tapahtuu pääasiallisesti rajanylityspaikalla.
 • Kaikille ulkomailta Kymenlaaksoon saapuville matkustajille suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia.
 • Kotimaassa matkustamistakin on syytä harkita tarkkaan ja noudattaa kaikkia perusohjeita: hyvä käsihygienia, turvavälit ja maskin käyttö.