Sairaalat

Tutustu huolellisesti näihin saattajia ja vierailijoita koskeviin ohjeisiin ennen sairaalassa asiointia tai vierailua.

Vierailut Kymsoten sairaaloissa

Kymenlaakson koronapandemiatilanteen takia vierailut hoidossa olevien potilaiden luona Kymenlaakson keskussairaalassa, Pohjois-Kymen sairaalassa, Haminan ja Karhulan sairaaloissa sekä kuntoutusyksikkö Hoikussa ovat mahdollisia poikkeusjärjestelyin. Rajoitukset ovat voimassa 31.10.2021 asti.

Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, palliatiivisen hoidon yksiköissä Villa Apila ja Villa Meri, ja lastentautien vuodeosastolla vierailut sekä synnyttäjän tukihenkilön läsnäolo sallitaan päätöksen ajankohtana voimassa olevien turvaohjeiden mukaisesti. Myös kuolevien ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaisten vierailut sallitaan hoitavan yksikön henkilökunnan kanssa sovittavalla tavalla.

Vierailut muilla Kymenlaakson keskussairaalan, Pohjois-Kymen, Haminan ja Karhulan sairaaloiden sekä kuntoutusyksikkö Hoikun osastoilla ovat mahdollisia seuraavin ohjein:

  • Vierailulle voi tulla kerralla korkeintaan yksi henkilö, tai 2 henkilöä, jos vierailija tarvitsee välttämättä saattajan.
  • Vierailuaika on  pääsääntöisesti klo 13-18, ja vierailun kesto enintään 15 minuuttia. Muuna aikana vierailut tulee sopia erikseen osaston henkilökunnan kanssa.
  • Jos vierailu on mahdollista toteuttaa ulkotiloissa, sen kesto voi olla pidempi kuin 15 minuuttia. Maskia tulee käyttää ulkotiloissakin tapahtuvan vierailun yhteydessä.
  • Vierailijan tulee olla terve, käyttää koko vierailun ajan kirurgista suu-nenäsuojusta, huolehtia riittävän turvallisesta etäisyydestä muihin, noudattaa käsihygieniaohjeita ja muita henkilökunnan antamia ohjeita.

Vähäinenkin hengitystietulehdus- tai muu tulehdussairauden oire on este vierailulle.

Perustelu: koronapandemian torjunnassa tarvittavat turvatoimet.

Saattajia koskevat rajoitukset

Poliklinikalle, tutkimuksiin tai osastolle tulevalla potilaalla saa olla saattaja mukana vain erityisestä syystä. Tällöinkin saattajia voi olla vain yksi.

Saattaja sallitaan potilaalle, joka on alle 18-vuotias, on muistisairas tai liikuntaesteinen sekä tilanteissa, joissa saattajan läsnäolo on välttämätöntä hoidon tai tutkimuksen onnistumisen kannalta.

Saattajia ja vierailijoita koskevat yleiset ohjeet

Saattajalla tai osastolla erityisestä syystä vierailevalla ei saa olla infektio-oireita.

Saattajia ja vierailijoita velvoitetaan käyttämään sairaaloissa suu-nenäsuojusta eli maskia koko vierailun ajan. Maski pitää olla puettuna jo sairaalan ovella. Ensisijaisesti jokaisella tulee olla käytettävissään oma maski.

Jokaisen tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Käsidesiä tulee käyttää sairaalaan saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Käsidesiä on saatavilla sairaalasta.

Sairaalassa liikkuessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä (vähintään 2 metriä), myös läheisen luona osastoilla vierailtaessa.

Erityisestä syystä osastolle pääsevän vierailijan on ilmoittauduttava osaston kansliaan heti vierailun alussa.


Poikkeukselliset liikennejärjestelyt Kotkassa Kymenlaakson keskussairaalan edustalla

Kotkassa Paimenportin eritasoliittymän rakennustyöt vaikuttavat Kymenlaakson keskussairaalassa asioivien saapumiseen vuoden 2021 loppuun saakka. Sairaalaan tulijoita pyydetään varautumaan viivästyksiin reiteillä ja varaamaan tavallista enemmän aikaa matkustamiseen.